Regulament
Componenta
Obiective
Strategie
Rapoarte
Contact

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Regulament de funcționare  pdf

Capitolul I. Dispoziții generale și structura organizatorică a comisiei

 1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Facultații de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) se înființează în conformitate cu articolul 11, alineatul 2 din OUG nr. 75/2005, publicată în M. Of. al României nr. 642/20 iulie 2005, modificată, completată și aprobată p rin Legea nr. 87/10.04.2006, publicată în M. Of. al României nr. 334/ 13.04.2006.
 2. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de Decanul facultății sau de un coordonator desemnat de acesta.
 3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din facultate este formată din:
  • decanul facultății sau un coordonator al comisiei desemnat de acesta;
  • 3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de către fiecare din cele trei catedre ale facultătii , pentru o perioada de 2 ani;
  • un reprezentant al studenților, desemnat prin vot de studenți (din anul 2 sau 3 de studii).
 4. Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităților din rândul cadrelor didactice sau al studenților.
 5. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în universitate, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a comisiei.
 6. Comisia își va constitui un corp propriu de evaluatori interni cuprinzând reprezentanți ai tuturor catedrelor , astfel încât să se acopere toate domeniile și specializările din facultate.
 7. La nivelul facultății decanul este direct responsabil de calitatea educației furnizate.

Capitolul II. Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

  a. Coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea universității, având în vedere următoarele domenii și criterii:

   A. Capacitatea instituțională, rezultată din organizarea internă a facultății, definită de următoarele criterii:

    A1. structurile administrative și manageriale;
    A2. baza materială;
    A3. resursele umane.

   B. Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin:

    B1. conținutul programelor de studiu;
    B2. rezultatele învățării;
    B3. activitatea de cercetare științifică.

   C. Managementul calității, care constă în implementarea și funcționalizarea sistemului de calitate al facultății, concretizat prin:

    C1. propuneri de acțiuni, regulamente și proceduri pentru asigurarea și îmbunătățirea calității;
    C2. elaborarea proiectului de strategii în domeniul calității, ca parte integrantă a planului strategic al facultătii după aprobarea acestuia de către comisia de strategie a facultății;
    C3. aplicarea procedurilor privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studii și a tuturor activităților didactice desfășurate;
    C3. aplicarea procedurilor de evaluare a rezultatelor învățării;
    C4. aplicarea procedurilor de evaluare periodică a calității corpului profesoral (evaluarea colegială și de către studenți) ;
    C5. verificarea modului în care pentru fiecare program de studii sunt asigurate
    resurse adecvate învățării;
    C6. managementul și actualizarea bazei de date referitoare la asigurarea internă a calității;
    C7. asigurarea transparenței informațiilor de interes public cu privire la calitatea programelor de studii, diplomelor și calificărilor oferite;
    C8. asigurarea conform legii, a
    funcționalității structurilor de asigurare a calității educației din facultate.

  b. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în facul tate. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare și publicare pe Internet.
  c. Formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.
  d. La întocmirea rapoartelor de autoevaluare internă ca urmare a verificării documentațiilor de autoevaluare, cooperează cu CEAC din universitate, ARACIS, potrivit legii și reglementărilor interne.
  e. Actualizează periodic și propune CEAC unive
  rsitate corpul de evaluatori interni pentru domeniile de studii din facultate.
  f. Informează periodic conducerea facultății asupra activității desfășurate, dificultăților întâmpinate.
  g. Asigură evidența și arhivarea documentației proprii, prin intermediul secre
  tariatului facultății.

Capitolul III. Dispoziții finale

  1. Membrii CEAC, cadre didactice, vor fi înlocuiți atunci când primesc alte responsabilități care sunt incompatibile cu prezentul regulament.
  2. Membrii comisiei pot fi în
  locuiți numai de cei care i-au propus, după prezentarea unui raport justificativ aprobat de CEAC FIESC.
  3. Aprobarea Regulamentului de funcționare a CEAC FIESC se face de către Consiliul Facultății, prin vot deschis cu majoritatea simplă.

[Regulament] [Componenta] [Obiective] [Strategie] [Rapoarte] [Contact]